Aufruf-Statistik für pferderei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2019
Erstellt am 28-Feb-2019 00:30 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2019
Summe Anfragen 69083
Summe Dateien 45788
Summe Seiten 26032
Summe Besuche 8694
Total kB Files 1886475
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4108
Summe unterschiedlicher URLs 3105
Summe unterschiedlicher Verweise 617
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 916
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 106 803
Anfragen pro Tag 2558 4867
Dateien pro Tag 1695 3103
Seiten pro Tag 964 2197
Sites per Day 152 720
Besuche pro Tag 322 1079
kB Files per Day 69869 139663
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 66,28% 45788
Code 206 - Partial Content 4,06% 2802
Code 301 - Moved Permanently 0,21% 143
Code 304 - Not Modified 1,47% 1014
Code 401 - Unauthorized 0,48% 334
Code 403 - Forbidden 0,17% 115
Code 404 - Not Found 27,25% 18827
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 1
Code 502 - Bad Gateway 0,00% 3
Code 503 - Service Unavailable 0,08% 56

Tages-Statistik im Monat Februar 2019

Tages-Statistik im Monat Februar 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1850 2,68% 1196 2,61% 834 3,20% 221 2,54% 402 9,79% 27695 1,47%
2 1755 2,54% 1345 2,94% 742 2,85% 203 2,33% 310 7,55% 44182 2,34%
3 2250 3,26% 1732 3,78% 1036 3,98% 218 2,51% 373 9,08% 51766 2,74%
4 1597 2,31% 1339 2,92% 637 2,45% 188 2,16% 227 5,53% 36591 1,94%
5 2284 3,31% 1585 3,46% 669 2,57% 281 3,23% 440 10,71% 44663 2,37%
6 2025 2,93% 1567 3,42% 654 2,51% 256 2,94% 468 11,39% 53314 2,83%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 2074 3,00% 1551 3,39% 619 2,38% 342 3,93% 504 12,27% 109771 5,82%
9 2634 3,81% 1516 3,31% 556 2,14% 396 4,55% 509 12,39% 73298 3,89%
10 2360 3,42% 1592 3,48% 576 2,21% 231 2,66% 458 11,15% 69514 3,68%
11 2661 3,85% 1615 3,53% 479 1,84% 277 3,19% 499 12,15% 81165 4,30%
12 3127 4,53% 2241 4,89% 1346 5,17% 268 3,08% 499 12,15% 79441 4,21%
13 3354 4,86% 1839 4,02% 1604 6,16% 243 2,80% 425 10,35% 107337 5,69%
14 2796 4,05% 1500 3,28% 1530 5,88% 207 2,38% 370 9,01% 73878 3,92%
15 3539 5,12% 2071 4,52% 1691 6,50% 234 2,69% 419 10,20% 81528 4,32%
16 2138 3,09% 1340 2,93% 781 3,00% 261 3,00% 428 10,42% 91333 4,84%
17 2385 3,45% 1530 3,34% 812 3,12% 247 2,84% 424 10,32% 139663 7,40%
18 1757 2,54% 1096 2,39% 469 1,80% 279 3,21% 442 10,76% 41452 2,20%
19 2720 3,94% 1768 3,86% 941 3,61% 300 3,45% 474 11,54% 56775 3,01%
20 1764 2,55% 1116 2,44% 646 2,48% 350 4,03% 478 11,64% 27499 1,46%
21 3481 5,04% 2460 5,37% 1249 4,80% 413 4,75% 585 14,24% 77536 4,11%
22 2247 3,25% 1402 3,06% 682 2,62% 364 4,19% 588 14,31% 58703 3,11%
23 2992 4,33% 2017 4,41% 1025 3,94% 371 4,27% 635 15,46% 73403 3,89%
24 3052 4,42% 1750 3,82% 1139 4,38% 319 3,67% 574 13,97% 80720 4,28%
25 4420 6,40% 3103 6,78% 1668 6,41% 405 4,66% 642 15,63% 115198 6,11%
26 2954 4,28% 2517 5,50% 1450 5,57% 754 8,67% 602 14,65% 79276 4,20%
27 4867 7,05% 3000 6,55% 2197 8,44% 1079 12,41% 720 17,53% 110774 5,87%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2019

Stunden-Statistik im Monat Februar 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 88 2402 3,48% 58 1572 3,43% 34 935 3,59% 1749 47213 2,50%
1 152 4104 5,94% 64 1752 3,83% 92 2489 9,56% 3906 105468 5,59%
2 156 4218 6,11% 58 1591 3,47% 94 2549 9,79% 4810 129868 6,88%
3 92 2501 3,62% 63 1710 3,73% 42 1160 4,46% 4676 126239 6,69%
4 91 2480 3,59% 54 1471 3,21% 44 1190 4,57% 2252 60794 3,22%
5 80 2163 3,13% 50 1373 3,00% 30 816 3,13% 2894 78127 4,14%
6 69 1887 2,73% 44 1200 2,62% 25 683 2,62% 1419 38316 2,03%
7 80 2165 3,13% 52 1425 3,11% 19 521 2,00% 1862 50273 2,66%
8 86 2344 3,39% 58 1569 3,43% 27 737 2,83% 2170 58580 3,11%
9 124 3354 4,86% 93 2517 5,50% 63 1713 6,58% 3826 103289 5,48%
10 114 3097 4,48% 82 2222 4,85% 33 895 3,44% 2391 64552 3,42%
11 105 2854 4,13% 77 2083 4,55% 27 754 2,90% 3539 95566 5,07%
12 94 2540 3,68% 68 1844 4,03% 21 592 2,27% 2775 74920 3,97%
13 117 3168 4,59% 84 2293 5,01% 42 1159 4,45% 4046 109231 5,79%
14 114 3100 4,49% 80 2176 4,75% 44 1203 4,62% 2829 76382 4,05%
15 112 3029 4,38% 79 2150 4,70% 29 808 3,10% 1944 52495 2,78%
16 98 2651 3,84% 67 1819 3,97% 26 702 2,70% 2661 71840 3,81%
17 95 2587 3,74% 65 1776 3,88% 28 760 2,92% 2007 54183 2,87%
18 106 2864 4,15% 74 1999 4,37% 33 907 3,48% 2412 65130 3,45%
19 105 2835 4,10% 73 1984 4,33% 32 872 3,35% 3730 100713 5,34%
20 121 3268 4,73% 84 2293 5,01% 31 852 3,27% 2283 61650 3,27%
21 139 3758 5,44% 104 2821 6,16% 56 1513 5,81% 4661 125855 6,67%
22 101 2736 3,96% 72 1945 4,25% 27 737 2,83% 2524 68135 3,61%
23 110 2978 4,31% 81 2203 4,81% 55 1485 5,70% 2506 67656 3,59%

Top 30 von 3105 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3524 5,10% 47081 2,50% /
2 717 1,04% 11676 0,62% /z/
3 597 0,86% 512 0,03% /f.htm
4 541 0,78% 308 0,02% /v.htm
5 375 0,54% 11273 0,60% /lhplk.htm
6 281 0,41% 4503 0,24% /lhprs.htm
7 257 0,37% 20292 1,08% /z/gueltigelizenzen.pdf
8 228 0,33% 2077 0,11% /lhphp.htm
9 201 0,29% 7136 0,38% /lhplk.html
10 179 0,26% 1523 0,08% /lhpmax.htm
11 169 0,24% 956 0,05% /z/lhpwiz.htm
12 151 0,22% 720 0,04% /lhplethe.html
13 147 0,21% 2870 0,15% /lhpap.htm
14 130 0,19% 1906 0,10% /.z/zwrr.html
15 117 0,17% 2288 0,12% /.z/zxa.html
16 116 0,17% 1871 0,10% /z/pferdehintern,index.php.htm
17 114 0,17% 1543 0,08% /lhppr.htm
18 113 0,16% 1513 0,08% /z/lhpam.htm
19 111 0,16% 309 0,02% /b/
20 107 0,15% 1329 0,07% /lhpu.htm
21 104 0,15% 739 0,04% /rbr.htm
22 103 0,15% 1277 0,07% /rru.htm
23 101 0,15% 2030 0,11% /z/die-ausbildung,index.htm
24 99 0,14% 1171 0,06% /.z/zirr.html
25 98 0,14% 828 0,04% /rer.htm
26 94 0,14% 559 0,03% /lhper.html
27 92 0,13% 1611 0,09% /.z/zsc.html
28 92 0,13% 285 0,02% /lhpi.htm
29 87 0,13% 859 0,05% /.z/zdl.html
30 87 0,13% 1053 0,06% /lhphp.html

Top 10 von 462 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3524 5,10% 1276 20,20% /
2 717 1,04% 237 3,75% /z/
3 375 0,54% 214 3,39% /lhplk.htm
4 281 0,41% 195 3,09% /lhprs.htm
5 201 0,29% 119 1,88% /lhplk.html
6 597 0,86% 102 1,61% /f.htm
7 228 0,33% 82 1,30% /lhphp.htm
8 179 0,26% 80 1,27% /lhpmax.htm
9 113 0,16% 80 1,27% /z/lhpam.htm
10 541 0,78% 78 1,23% /v.htm

Top 10 von 470 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3524 5,10% 1238 19,67% /
2 541 0,78% 268 4,26% /v.htm
3 375 0,54% 213 3,38% /lhplk.htm
4 597 0,86% 183 2,91% /f.htm
5 201 0,29% 126 2,00% /lhplk.html
6 717 1,04% 112 1,78% /z/
7 228 0,33% 79 1,26% /lhphp.htm
8 281 0,41% 76 1,21% /lhprs.htm
9 113 0,16% 76 1,21% /z/lhpam.htm
10 130 0,19% 74 1,18% /.z/zwrr.html

Top 30 von 4108 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4459 6,45% 2307 5,04% 10507 0,56% 92 1,06% malta2467.startdedicated.de
2 3159 4,57% 1000 2,18% 6932 0,37% 112 1,29% malta1854.startdedicated.de
3 3073 4,45% 2798 6,11% 229392 12,16% 255 2,93% 216.244.66.244
4 2668 3,86% 527 1,15% 9556 0,51% 97 1,12% malta1844.startdedicated.de
5 2553 3,70% 411 0,90% 7209 0,38% 95 1,09% malta2970.startdedicated.de
6 1479 2,14% 1125 2,46% 44933 2,38% 3 0,03% crawl20.lp.007ac9.net
7 1158 1,68% 1081 2,36% 8079 0,43% 12 0,14% ninja-crawler48.webmeup.com
8 1112 1,61% 964 2,11% 9052 0,48% 39 0,45% crawler.seokicks.de
9 1049 1,52% 989 2,16% 39354 2,09% 2 0,02% eu8.aseoserver.com
10 1039 1,50% 796 1,74% 26252 1,39% 8 0,09% 185.12.45.10
11 885 1,28% 885 1,93% 16527 0,88% 190 2,19% 80.237.119.109
12 623 0,90% 552 1,21% 59943 3,18% 26 0,30% 216.244.66.198
13 619 0,90% 499 1,09% 18992 1,01% 1 0,01% crawl07.lp.007ac9.net
14 619 0,90% 499 1,09% 19005 1,01% 1 0,01% crawl11.lp.007ac9.net
15 619 0,90% 499 1,09% 18963 1,01% 1 0,01% crawl19.lp.007ac9.net
16 579 0,84% 541 1,18% 4025 0,21% 9 0,10% ninja-crawler92.webmeup.com
17 550 0,80% 436 0,95% 14417 0,76% 4 0,05% 138.224.191.92.dynamic.jazztel.es
18 527 0,76% 496 1,08% 19636 1,04% 1 0,01% 80.248.225.79
19 522 0,76% 493 1,08% 19677 1,04% 1 0,01% 185.6.8.9
20 504 0,73% 480 1,05% 19535 1,04% 3 0,03% static.19.65.9.5.clients.your-server.de
21 467 0,68% 394 0,86% 82078 4,35% 1 0,01% 173.244.209.234.static.midphase.com
22 441 0,64% 351 0,77% 11304 0,60% 4 0,05% e60132.upc-e.chello.nl
23 310 0,45% 241 0,53% 7413 0,39% 4 0,05% 103.125.190.125
24 305 0,44% 243 0,53% 7713 0,41% 3 0,03% static.63.200.69.159.clients.your-server.de
25 296 0,43% 261 0,57% 3313 0,18% 1 0,01% pot28.webmeup.com
26 268 0,39% 242 0,53% 5340 0,28% 3 0,03% 122.49.28.47
27 249 0,36% 249 0,54% 4600 0,24% 43 0,49% 23.92.127.42
28 247 0,36% 221 0,48% 9219 0,49% 1 0,01% pd956922c.dip0.t-ipconnect.de
29 242 0,35% 189 0,41% 16585 0,88% 1 0,01% 2.173.113.206
30 241 0,35% 127 0,28% 6846 0,36% 1 0,01% crawl10.lp.007ac9.net
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 30 von 617 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50919 73,71% - (Direct Request)
2 667 0,97% Gogle
3 120 0,17% http://top10binary.ru/turboforex.html
4 116 0,17% https://phponline72.phpsandbox.com/
5 103 0,15% https://mtz812.ru/
6 93 0,13% https://xn--80-slct4a.xn--p1ai/
7 85 0,12% http://russ-tractor.ru/remont-mtz-1221.html
8 84 0,12% https://xn--c1accmfiqbdhc1ayb0b3a3e.xn--p1ai/
9 80 0,12% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
10 80 0,12% https://xn--82-7lc.xn--p1ai/
11 78 0,11% https://xn--80aaczdjsg1c.xn--p1ai/
12 77 0,11% http://russ-tractor.ru/price.html
13 75 0,11% https://8082.trade/
14 74 0,11% http://russ-tractor.ru/sale.html
15 72 0,10% https://mtztractor.ru/
16 64 0,09% http://russ-tractor.ru/
17 36 0,05% http://greenshop.su/
18 36 0,05% https://about.me/vulkan24/
19 30 0,04% http://buspar10.com
20 30 0,04% http://sale.bnproxy.top/
21 28 0,04% https://html5css.ru/php/default.php
22 27 0,04% http://aptekaline.ru
23 27 0,04% http://top10-online-games.com/
24 27 0,04% https://html5css.ru/html/default.php
25 27 0,04% https://infogame.name/
26 27 0,04% https://jav-fetish.site/
27 27 0,04% https://javlibrary.cc/
28 27 0,04% https://uginekologa.com/
29 24 0,03% http://die-pferderei.de
30 24 0,03% http://kredit-pod-zalog.mozello.ru/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 25,00% hans peter recktenwald
2 1 25,00% kieffer sattelblatt nummer
3 1 25,00% offenstall stahnsdorf
4 1 25,00% reitsattel breite länge

Top 15 von 916 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 61547 89,09% Motz5
2 1654 2,39% Java/1.6.0_04
3 1054 1,53% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/pferderei.de)
4 1044 1,51% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/die-pferderei.de)
5 1034 1,50% emsie
6 550 0,80% Java/1.8.0_171
7 504 0,73% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
8 441 0,64% Java/1.8.0_71
9 416 0,60% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
10 175 0,25% Barkrowler/0.9 (+http://www.exensa.com/crawl)
11 82 0,12% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
12 81 0,12% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 52 0,08% Motz4
14 30 0,04% Motzkape
15 21 0,03% VelenPublicWebCrawler (velen.io)

Usage by Country for Februar 2019

Top 30 von 88 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 25159 36,42% 15423 33,68% 349346 18,52% Germany
2 19890 28,79% 14237 31,09% 706855 37,47% Commercial (com)
3 5854 8,47% 4561 9,96% 148965 7,90% Network (net)
4 4058 5,87% 3577 7,81% 293511 15,56% United States
5 2597 3,76% 2434 5,32% 73651 3,90% Unresolved/Unknown
6 2282 3,30% 878 1,92% 51417 2,73% European Union
7 1814 2,63% 876 1,91% 44494 2,36% Czech Republic
8 1429 2,07% 1407 3,07% 38359 2,03% Russian Federation
9 1227 1,78% 975 2,13% 34584 1,83% Switzerland
10 1176 1,70% 1097 2,40% 41284 2,19% Sweden
11 1066 1,54% 920 2,01% 38241 2,03% China
12 617 0,89% 522 1,14% 15377 0,82% Netherlands
13 554 0,80% 439 0,96% 14746 0,78% Spain
14 264 0,38% 262 0,57% 4802 0,25% Ireland
15 225 0,33% 223 0,49% 5466 0,29% Italy
16 173 0,25% 173 0,38% 4737 0,25% Austria
17 125 0,18% 115 0,25% 2466 0,13% Great Britain (UK)
18 76 0,11% 68 0,15% 731 0,04% Non-Profit (org)
19 52 0,08% 38 0,08% 1673 0,09% France
20 46 0,07% 41 0,09% 2111 0,11% Poland
21 36 0,05% 36 0,08% 803 0,04% Slovakia
22 34 0,05% 33 0,07% 878 0,05% Hong Kong
23 31 0,04% 31 0,07% 177 0,01% Argentina
24 21 0,03% 4 0,01% 237 0,01% Generic TLD (info)
25 19 0,03% 17 0,04% 603 0,03% Indonesia
26 17 0,02% 17 0,04% 906 0,05% Malaysia
27 17 0,02% 15 0,03% 269 0,01% Norway
28 14 0,02% 4 0,01% 167 0,01% Ukraine
29 14 0,02% 4 0,01% 59 0,00% United Kingdom
30 13 0,02% 12 0,03% 837 0,04% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.23 wozu Micro$oft?